Algemene Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Simply Beauty

Simply Beauty gevestigd in Rotterdam, gedeponeerd bij Kamer van Koophandel voor Rotterdam, nr 24469354.

ARTIKEL 1: WERKINGSSFEER

1.1Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en alle transacties en overeenkomsten met Simply Beauty, hierna te noemen: “Leverancier”, van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd.

1.2In onderstaande algemene voorwaarden wordt onder ‟Afnemer‟ verstaan iedere wederpartij die met Leverancier een overeenkomst aangaat dan wel een bestelling plaatst.

ARTIKEL 2: Totstandkoming en inhoud overeenkomsten

2.1Een overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer komt tot stand doordat Leverancier aan Afnemer een offerte heeft doen komen en deze door Afnemer

schriftelijk binnen de geldingsduur van de offerte door Afnemer wordt aanvaard. De inhoud van de overeenkomst wordt geacht correct te zijn weergegeven in die offerte.

ARTIKEL 3: PRIJZEN

3.1 tenzij uitdrukkelijk anders op de offerte wordt vermeld, gelden de prijzen van Leverancier zoals vermeld op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende, door Leverancier gehanteerde prijzen in euro‟s en exclusief BTW.

3.2 De door de leverancier afgegeven prijzen zijn gebaseerd op kostprijsfactoren zoals die gelden op de datum van totstandkoming van de overeenkomst.

3.3 Indien een van de kostprijsbepalende factoren van een product wijzigt in de periode tussen de datum van totstandkoming en de datum van levering, heeft de Leverancier het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht het feit of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van de bestelling c.q. bevestiging, een en ander met inachtneming van ter zake geldende wettelijke voorschriften. Wijkt de nieuwe meerprijs meer dan 10% van de overeengekomen prijs af dan heeft Afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Leverancier is in dat geval niet tot schadevergoeding gehouden.

ARTIKEL 4: BETALING

4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Afnemer verplicht om aan Leverancier te betalen 60% van het totale orderbedrag bij totstandkoming van de overeenkomst en 40% van het totale orderbedrag minimaal 1 dag voordat de levering van de overeengekomen goederen plaats vindt.

4.2 In afwijking van het eerste lid kan tussen partijen worden overeengekomen dat de koopprijs door Afnemer wordt voldaan door betaling van 12 of 24 maandelijkse deelbetalingen.

4.3 In geval van een betalingsregeling als bedoeld in lid 2, bedraagt de maandelijkse deelbetaling bij een looptijd van de betalingsregeling van 12 maanden 1/12 deel van de totale overeengekomen koopprijs inclusief btw. Bij een looptijd van 24 maanden 1/24 deel van de totale overeengekomen koopprijs, te vermeerderen met het bedrag van de rente vergoeding als bedoeld in lid 4.

4.4. In geval van een betalingsregeling met een looptijd met een looptijd van 12 maanden, maakt Leverancier aanspraak op rentevergoeding over de totale overeengekomen koopsom van 10 % en in geval van een looptijd van 24 maanden van 12,5 %. De rentevergoeding wordt door Leverancier maandelijks aan Afnemer in rekening gebracht.

4.5 De deelbetalingen uit hoofde van een betalingsregelingen dienen door Afnemer te worden voldaan uiterlijk voor de laatste dag van de betreffende kalendermaand.

ARTIKEL 5: NIET TIJDIGE BETALING

5.1 In geval van facturering dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Verrekening van vorderingen van Afnemer op Leverancier met vorderingen van Leverancier op Afnemer is uitdrukkelijk uitgesloten.

5.2 Indien leverancier, nadat de betreffende betalingstermijn is verstreken, het door afnemer verschuldigde “factuur”bedrag nog niet in haar bezit heeft, verkeerd afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een in gebreke stelling of sommatie is verreist..

5.3 is Afnemer in gebreke of in verzuim ter zake de nakoming van een of meerdere verplichtingen jegens de leverancier, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechten voor rekening van de afnemer, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen.

In ieder geval is de Afnemer verschuldigd:

- over de eerste €2950,-- 15% van de openstaande vordering

- over het meerdere tot €5.900,-- 10% van de openstaande vordering

- over het meerdere tot €14.748-- 8% van de openstaande vordering

- over het meerdere tot €58.990,-- 5% van de openstaande vordering

- over het meerdere 3 % van de openstaande vordering

5.4 Vanaf voornoemd tijdstip van verzuim is Afnemer vertragingsrente over het openstaande factuurbedrag verschuldigd ten bedrage van 2% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente meer dan 2,4 per jaar bedraagt, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd zal zijn.

5.5 Door Afnemer gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.6 Mocht er een betalingsovereenkomst zijn dan blijft het geleverde eigendom van de leverancier totdat de laatste termijn betaald is. Mocht een klant in gebreke zijn dan zal het na twee sommaties de mogelijkheid hebben om het geleverde terug te halen.

ARTIKEL 6: LEVERING

6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering binnen Nederland en op de begane grond franco aan huis. Leverancier is niet verantwoordelijk voor het afsluiten van een

verzekering ter zake de levering. In geval van Levering buiten Nederland worden door Leverancier aan Afnemer leveringskosten in rekening gebracht ad 0,50 eurocent per km.

Indien de levering dient plaats te vinden op een andere etage dan de begane grond is afnemer per van de begane grond afwijkende etage een bedrag ad €50 aan Leverancier verschuldigd.

6.2 De termijn van levering wordt tussen Leverancier en afnemer bij de totstandkoming van de overeenkomst overeengekomen en vangt eerst aan nadat Leverancier alle voor levering noodzakelijke gegevens heeft ontvangen.

6.3 De door de Leverancier opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient Leverancier door Afnemer schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient Leverancier een termijn van minimaal 14 dagen te worden gegund om alsnog te leveren, tenzij redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden een langere termijn rechtvaardigen.

6.4 Overschrijding van de hiervoor in lid2 en lid 4 geeft Afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 7:AFNAMEVERPLICHTING

Afnemer is verplicht overeengekomen zaken af te nemen op het moment dat deze door Leverancier worden afgeleverd. Indien Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, dan zullen de zaken voor rekening en risico van afnemer worden opgeslagen.

ARTIKEL 8: RECLAMES

8.1 Afnemer dient de overeengekomen zaken bij aflevering – of zo spoedig als mogelijk daarna- te laten te “laten” onderzoeken. Hierbij dient Afnemer in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoord, te weten:

- de juiste zaken zijn geleverd;

- of de afgeleverde zaken voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene

- of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

8.2 Zichtbare gebreken of tekorten dienen door Afnemer binnen vijf dagen na levering schriftelijk

aan leverancier te worden gemeld.

8.3 Niet zichtbare gebreken dienen door afnemer binnen vijf dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering aan Leverancier schriftelijk te worden gemeld.

8.4 Indien Afnemer de klacht terecht heeft geuit, heeft Leverancier de keuze het afgekeurde product voor rekening van Leverancier te vervangen, hetzij Afnemer te crediteren voor een bedrag gelijk aan een door Afnemer verschuldigde prijs voor het afgekeurde product.

Leverancier is in dit geval niet gehouden om enige door Afnemer geleden schade te vergoeden.

8.5 De reclame termijn op door Leverancier verzonden facturen bedraagt 8 dagen. Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is geprotesteerd wordt deze geacht de onderliggende transactie met Leverancier correct weer te geven.

8.6 Leverancier is van iedere aansprakelijkheid ontslagen en niet gehouden klachten over gebreken te accepteren en te onderzoeken indien Afnemer niet op correcte wijze zijn betalingsverplichtingen dan wel andere verplichtingen jegens leverancier is nagekomen.

ARTIKEL 9: RISICO EN OPSLAG

9.1 Tenzij Leverancier schriftelijk anders heeft verklaard, is het risico van de zaken voor rekening van de Afnemer vanaf het moment van levering.

9.2 indien de levering niet op de in overleg met Afnemer daarvoor bepaalde tijd kan geschieden

als gevolg van een oorzaak die is gelegen binnen de risicosfeer van Afnemer, worden de goederen voor rekening en risico van Afnemer opgeslagen.

9.3Indien Afnemer achterstallig is in het betalen van enig bedrag aan Leverancier is leverancier gerechtigd de goederen voor rekening en risico van Afnemer op te slaan en de levering tot alle vervallen termijnen zijn betaald.

ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 Alle door Leverancier aan Afnemer geleverde goederen blijven onvervreemdbaar eigendom van Leverancier tot het moment waarop deze, met inbegrip van rente en kosten volledig aan Leverancier zijn betaald .

10.2 Afnemer is niet bevoegd om deze goederen te verpanden of hierop een of ander recht te vestigen.

10.3 Afnemer verleent Leverancier reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar zich zaken van Leverancier bevinden ten einde haar eigendomsrechten uit te kunnen oefenen.

10.4 indien Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen is Leverancier gerechtigd om de afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Afnemer of derden die de zaken voor Afnemer houden,

weg te halen of weg te doen halen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van € 2500,- per overtreding.

ARTIKEL 11: MONSTERS EN MODELLEN

Indien door Leverancier een model, monster of voorbeeld is getoond of vertrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

ARTIKEL 12: GEHEIMHOUDING

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit aard van de informatie, dit op straffe van verbeurte van een direct opeisbare boete ad €2500,-- per overtreding.

ARTIKEL 13: ONTBINDING

13.1 In de navolgende gevallen heeft Leverancier het recht om alle met Afnemer gesloten overeenkomsten met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een enkele schriftelijke mededeling en zonder in gebreke stelling, onverminderd haar rechten, in het bijzonder het recht tot volledige schadevergoeding, de in en buiten rechte gemaakte kosten hieronder begrepen:

- Indien Afnemer aan een of meerder van zijn verplichtingen uit hoofde van een met Leverancier gesloten overeenkomst niet, niet correct, danwel niet tijdig voldoet;

- Indien Afnemer surseance van betaling aanvraagt.

-Indien Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;

-Indien Afnemer (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt;

-indien op zaken van Afnemer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd.;

13.2 Als Leverancier de ontbinding heeft ingeroepen is de vordering van Leverancier, vermeerderd met renten, schade en kosten, terstond en geheel openbaar.

ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID

14.1 Leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook welke Afnemer als gevolg van of in verband met deze overeenkomst beweert te hebben geleden. Evenmin is Leverancier aansprakelijk voor schade door onjuist, ondeskundig althans schadeveroorzakend gebruik van het gehuurde door Afnemer.

14.2 Indien Leverancier, ondanks hetgeen hiervoor in lid 1 is bepaald, toch aansprakelijk zou zijn voor enige door Afnemer geleden schade, is het bedrag waarvoor Leverancier aansprakelijk is, beperkt tot maximaal een bedrag ter hoogte van het door Afnemer verschuldigde factuurbedrag ter zake de levering welke schade heeft veroorzaakt.

14.3 leverancier kan hoogstens aansprakelijk zijn voor directe schade/

14.4 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT

Op alle aanbiedingen en alle transacties met Leverancier hoe dan ook genaamd en uit welke hoofde dan ook is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

ARTIKEL 16; BEVOEGDE RECHTER

De rechtbank Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen welke verband houden met Leverancier gesloten overeenkomst(en)Klik hier voor meer informatie of voor het maken van een afspraak.